Statenvertaling.nl

sample header image

Esther 10 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Esther 10

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Ahasveros legt een schatting op het land, vs. 1, enz. Mordechais hoge staat en aangenaamheid bij de Joden, welker best hij zoekt, 3.
 
De grootheid van Mórdechai
1 DAARNA legde de koning 1Ahasvéros 2tribuut 3op het land en de 4eilanden der zee.1 Hebr. Achasres.
2 Of: cijns.
3 Versta hier de hoge vaste landen.
4 Zie Ps. 72 op vers 10. verwijsteksten
2 5Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mórdechai, 6denwelken de koning groot gemaakt heeft, 7zijn die niet geschreven in het boek 8der kronieken der koningen van 9Medië en Perzië?5 Dat is, al zijn kloeke daden.
6 Of: waarmede hem de koning groot gemaakt heeft.
7 Zie dergelijke manier van spreken 1 Kon. 11:41, en elders dikwijls. verwijsteksten
8 Hebr. der woorden der dagen.
9 Gemeenlijk staat Perzië vóór Medië; hier is het tegendeel.
3 Want de Jood Mórdechai 10was de tweede bij den koning Ahasvéros, en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende 11het beste voor zijn volk, en 12sprekende voor 13den welstand van zijn ganse 14zaad.10 Dat is, naast den koning had hij het hoogste gebied.
11 Hebr. het goede.
12 Dat is, die bij den koning altijd ten beste sprak voor de Joden.
13 Hebr. den vrede.
14 Dat is, volk, landslieden, te weten Joden, van dewelke nog velen in Babylonië en elders buitenslands waren, die met Zerubbabel in hun land niet waren wedergekeerd, als te zien is in de boeken van Ezra en Nehemia.

Einde Esther 10