Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Esther – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Het boek Esther

Inhoud van dit boek

DIT boek wordt genoemd het boek Esther, omdat in hetzelve voornamelijk van haar gesproken wordt, namelijk hoe de machtige koning Ahasveros in een grimmigen toorn zijn huisvrouw Vasthi (omdat zij op zijn bevel niet wilde verschijnen voor al de vorsten en machtige heren der Perzen en der Meden) verstoten hebbende, Esther in haar plaats, uit een groot getal van schone jonkvrouwen te Susan samengebracht, heeft uitverkoren tot zijn huisvrouw en tot de koninklijke waardigheid verheven, makende haar ter ere een grote en treffelijke bruiloft. Gedurende dit huwelijk van Esther met Ahasveros heeft de hoogverheven en hovaardige Haman (voornamelijk uit haat tegen Mordechai, die hem niet wilde aanbidden, gelijk al de groten aan het hof des konings deden) voorgenomen niet alleen Mordechai, maar ook al de Joden, die in de honderd zeven en twintig provincies van Ahasveros waren, op één dag te doen vermoorden, waartoe hij des konings consent al verworven had. Maar toen al de Joden, ja, de koningin Esther zelve, met haar staatjonkvrouwen, zich met vasten en bidden tot God den Heere wendden, zo heeft God de Heere hun roepen en bidden genadiglijk verhoord, en Hij heeft den bozen aanslag en het bloedige voornemen van Haman niet alleen verhinderd, maar alzo gewend, dat geheel het tegendeel van Hamans voornemen geschied is; want hij heeft, door het bevel des konings, Mordechai moeten aandoen die overgrote eer die hij zichzelven had toegedacht, ja, Haman is gehangen geworden aan de galg van vijftig ellen hoog, dewelke hij had laten maken om den Jood Mordechai, den opvoeder van de koningin Esther, daaraan te hangen; maar Mordechai komt bij den koning in groot aanzien, en wordt tot hoge staten verheven; en den Joden wordt consent gegeven hun leven te verdedigen, en zich over hun vijanden te wreken; hetwelk gedaan zijnde, zo hebben de Joden overal grote vreugdefeesten gehouden, en dat niet alleen eenmaal, maar Esther en Mordechai hebben geordineerd, dat dit alle jaar geschieden zou, op de dagen van purim, ter gedachtenis van deze wonderbaarlijke en onverwachte verlossing, welke God de Heere Zijn volk gegeven heeft, hen verlossende uit de handen hunner vijanden, als het scheen dat er geen hulp meer voor hen te verwachten was.
Hetgeen dat in dit boek verhaald wordt, is, naar sommiger gevoelen, geschied in den tijd van omtrent twintig jaren, alhoewel sommigen minder rekenen.

Einde inleiding Esther