Statenvertaling.nl

sample header image

2 Kronieken 5 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Kronieken 5

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Salomo laat al het geheiligde zijns vaders, vs. 1, enz. en de ark Gods met ander gereedschap in den tempel brengen, 2. Wat in de ark geweest is, 10. Gode wordt van de Levieten lof en prijs gezongen, 11. Waarover de HEERE in een wolk verschijnt, die het huis vervult, 13.
 
De ark in den tempel gebracht
1 ALZO werd al het werk volbracht dat Sálomo aan het huis des HEEREN maakte. Daarna bracht Sálomo de 1geheiligde dingen van zijn vader David; en het zilver en het goud en al de vaten legde hij onder de schatten van het huis Gods.
1 Hebr. heiligheden, dat is, die den Heere geheiligd waren. Zie 1 Kon. 7 op vers 51. verwijsteksten
 
2 2Toen vergaderde Sálomo de oudsten van Israël en al de hoofden der stammen, de oversten der vaderen onder de kinderen Israëls, te Jeruzalem, om de ark des 3verbonds des HEEREN 4op te brengen uit de stad Davids, dewelke is Sion.
2 Vgl. dit verhaal met 1 Kon. 8:1, enz., en zie daar de aantt. die tot deze plaats mede behoren. verwijsteksten
3 De reden dezer benaming zie Num. 10 op vers 33. verwijsteksten
4 Te weten in den tempel, in denwelken men met trappen moest opklimmen.
 
3 En alle mannen Israëls verzamelden zich tot den koning op het feest, hetwelk was in de 5zevende maand.
5 Genoemd 1 Kon. 8:2 Ethanim, meest overeenkomende met onzen september. Zie aldaar de aant. verwijsteksten
 
4 En al de oudsten van Israël kwamen, en de 6Levieten namen de ark op.
6 Namelijk de priesters uit het geslacht van Levi. Vgl. vss. 5, 7. 1 Kon. 8:3; insgelijks zie Num. 4 op vers 15. verwijsteksten
 
5 En zij brachten de ark en de tent der samenkomst opwaarts, mitsgaders al de 7heilige vaten die in de tent waren; deze brachten de priesters en Levieten opwaarts.
7 Hebr. vaten der heiligheid, dat is, heilige vaten, alzo genoemd omdat zij tot een heilig gebruik verordend waren. Zie Lev. 16 op vers 4. verwijsteksten
 
6 De koning Sálomo nu en de ganse vergadering Israëls, die bij hem vergaderd waren voor de ark, offerden 8schapen en runderen, die vanwege de menigte niet konden geteld noch gerekend worden.
8 Zie van de eigen betekenis dezer woorden Gen. 12 op vers 16. verwijsteksten
 
7 Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des HEEREN tot haar plaats, tot de 9aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen, tot onder 10de vleugelen der cherubs.
9 Dat is, het binnenste deel des tempels, terstond in het volgende genaamd het heilige der heiligen. Waarom het de aanspraakplaats heette, is te zien 1 Kon. 6 op vers 5. verwijsteksten
10 Zie de aantt. op 1 Kon. 6:27; 8:6. verwijsteksten
 
8 Want de cherubs spreidden de beide vleugelen over de plaats der ark; en de cherubs overdekten de ark en haar 11handbomen van boven.
11 Zie van deze Ex. 25:13, 14, 15. verwijsteksten
 
9 Daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de 12hoofden der handbomen gezien werden 13uit de ark, vóór aan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden; en zij was daar 14tot op dezen dag.
12 Dat is, de uiterste einden.
13 Te weten, alzo de einden der handbomen daaruit voortgetrokken en uitgeschoven waren. Zie hiervan breder 1 Kon. 8 op vers 8. verwijsteksten
14 Dat is, tot de verbranding des tempels, geschied door de Babyloniërs.
 
10 15Er was niets in de ark dan alleen de twee tafelen, die Mozes bij 16Horeb daarin gedaan had, als de HEERE een verbond maakte met de kinderen Israëls, toen zij uit Egypte uitgetogen waren.
15 Zie de verklaring hiervan 1 Kon. 8 op vers 9. verwijsteksten
16 In de woestijn, in het leger der Israëlieten, waar de ark met haar toebehoren is gemaakt geweest. Zie van dezen berg ook Num. 10 op vers 33. verwijsteksten
 
11 En het geschiedde als de priesters uit het 17heilige uitgingen (want al de priesters die gevonden werden, 18hadden zich geheiligd, zonder de 19verdelingen te houden;
17 Zie 1 Kon. 8 op vers 10. verwijsteksten
18 Dat is, hadden zich naar de ordinantie der wet gereinigd en bereid tegen deze plechtige handeling van het inwijden des tempels, hetwelk geschied was door gebeden, vasten, wassing der klederen, onthouding van de huwelijksgemeenschap. Vgl. Gen. 35:2 en zie de aant.; insgelijks Ex. 19:10 en de aant. verwijsteksten
19 Versta de onderscheiding der beurten, die de priesters in het bedienen van hun ambt onderhouden moesten, volgens de orde van David gesteld 1 Kronieken 24. Deze konden zij nu niet volgen in dit buitengewone werk, waaraan zij allen moesten bezig zijn. verwijsteksten
 
12 En de Levieten die zangers waren van hen allen, van 20Asaf, van Heman, van Jedúthun en van hun zonen en van hun broederen, in fijn linnen gekleed, met cimbalen en met luiten 21en harpen, stonden tegen het oosten des altaars, en met hen tot honderd en twintig priesters toe, trompettende met trompetten);
20 Dezen zijn opperzangmeesters geweest, en zeer wijze lieden uit den stam van Levi, hebbende onder zich vele andere zangers, en onder deze hun zonen, enz. Zie van dezelve 1 Kron. 25:1, 2, enz. verwijsteksten
21 Anders: citers.
 
13 Het geschiedde dan als zij 22eenpariglijk trompetten en zongen om een eenparige stem te laten horen, prijzende en lovende den HEERE, en als zij de stem verhieven met trompetten en met cimbalen en andere muzikale instrumenten, en als zij den HEERE prezen, 23dat Hij goed is, dat Zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid; dat het huis met een wolk vervuld werd, namelijk het huis des HEEREN.
22 Hebr. als één, te weten mens.
23 Men meent dat zij zongen en speelden op de muzikale instrumenten den 136sten psalm; in denwelken de verzen met deze woorden geëindigd worden. Het kan ook zijn, dat zij nog enige andere psalmen gezongen en daarbij deze woorden gevoegd hebben, als den 96sten, den 105den, enz. Vgl. 1 Kron. 16:7, 8, enz. verwijsteksten
 
14 En de priesters konden vanwege die wolk niet staan om te dienen; want de 24heerlijkheid des HEEREN had het huis Gods vervuld.
24 Zie Num. 14 op vers 10. verwijsteksten

Einde 2 Kronieken 5