Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 20 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Kronieken 20

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David verovert Rabba
1 HET geschiedde nu ten tijde van de wederkomst des jaars, ten tijde als de koningen uittrokken, zo voerde Joab de heirkracht en hij verdierf het land der kinderen Ammons, en hij kwam en belegerde Rabba; maar David bleef te Jeruzalem. En Joab sloeg Rabba en verwoestte ze.
2 En David nam de kroon huns konings van zijn hoofd, en hij bevond haar in gewicht een talent goud, en daar was edelgesteente aan, en zij werd op Davids hoofd gezet; en hij voerde zeer veel roof uit de stad.
3 Hij voerde ook het volk uit dat daarin was, en ahij zaagde hen met de zaag en met ijzeren dorswagens en met bijlen; en alzo deed David aan al de steden der kinderen Ammons. Toen keerde David weder met al het volk naar Jeruzalem. a 2 Sam. 12:31. verwijsteksten
 
Overwinningen op de Filistijnen
4 En het geschiedde daarna, als de krijg met de Filistijnen te Gezer opstond, toen sloeg Síbbechai, de Husathiet, Sippai, die van de kinderen van Rafa was, en zij werden ten onder gebracht.
5 Daarna was er nog een krijg tegen de Filistijnen, en Elhanan, de zoon van Jaïr, versloeg Lachmi, den broeder van Goliath, den Gethiet, wiens spieshout was als een weversboom.
6 Daarna was er nog een krijg te Gath; en daar was een zeer lang man, en zijn vingers waren zes en zes, vier en twintig, en hij was ook aan Rafa geboren.
7 En hij hoonde Israël; maar Jónathan, de zoon van Símea, den broeder van David, versloeg hem.
8 Dezen waren Rafa geboren te Gath; en zij vielen door de hand van David en door de hand zijner knechten.

Einde 1 Kronieken 20