Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Kronieken 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De kinderen van Juda
1 DEZEN azijn de kinderen van Israël: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issaschar en Zebulon, a Gen. 29:32; 30:5; 35:18, 22; 46:8. verwijsteksten
2 Dan, Jozef en Benjamin, Naftali, Gad en Aser.
3 De bkinderen van Juda zijn: Er en Onan en Sela; drie zijn er hem geboren van de dochter van Sua, de Kanaänitische. En Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in de ogen des HEEREN; daarom doodde Hij hem. b Gen. 38:3; 46:12. Num. 26:19. verwijsteksten
4 cMaar Thamar, zijn schoondochter, baarde hem Perez en Zerah. Al de zonen van Juda waren vijf. c Gen. 38:28, 29. Matth. 1:3. verwijsteksten
5 De dkinderen van Perez waren Hezron en Hamul. d Gen. 46:12. verwijsteksten
6 En de kinderen van Zerah waren Zimri en Ethan en Heman en Chalcol en Dara. Deze allen zijn vijf.
7 En de kinderen van Charmi waren Achar, ede beroerder Israëls, die zich aan het verbannene vergreep. e Joz. 7:25. verwijsteksten
8 De kinderen van Ethan nu waren Azária.
9 En de kinderen van Hezron die hem geboren zijn, waren Jeráhmeël en Ram en Chelúbai.
10 Ram fnu gewon Amminádab, en Amminádab gewon Nahesson, den gvorst der kinderen van Juda. f Ruth 4:19. Matth. 1:3, 4. g Num. 1:7; 2:3. verwijsteksten
11 En Nahesson gewon Salma, en Salma gewon Boaz.
12 En Boaz gewon Obed, en Obed gewon Isaï.
13 En Isaï gewon Eliab, zijn eerstgeborene, en Abinádab, den tweede, en Símea, den derde,
14 Netháneël, den vierde, Raddai, den vijfde,
15 Ozem, den zesde, David, den zevende.
16 En hun zusters waren Zerúja en Abígaïl. De kinderen nu van Zerúja waren Abísaï en Joab en Asa-El, drie.
17 En Abígaïl baarde Amása; en de vader van Amása was Jether, een Ismaëliet.
18 Kaleb nu, de zoon van Hezron, gewon kinderen uit Azúba, zijn vrouw, en uit Jerioth. En de zonen van deze zijn: Jeser en Sobab en Ardon.
19 Als nu Azúba gestorven was, zo nam zich Kaleb Efrath; die baarde hem Hur.
20 En hHur gewon Uri, en Uri gewon Bezáleël. h Ex. 31:2. verwijsteksten
21 Daarna ging Hezron in tot de dochter van Machir, den vader van Gilead, en hij nam haar, toen hij zestig jaar oud was; en zij baarde hem Segub.
22 Segub nu gewon Jaïr; en hij had drie en twintig steden in het land van Gilead.
23 En hij nam Gesur en Aram, met de vlekken van Jaïr, van dezelve, met Kenath en haar onderhorige plaatsen, zestig steden. Deze allen zijn zonen van Machir, den vader van Gilead.
24 En na den dood van Hezron, in Kaleb-Efratha, heeft Abía, Hezrons huisvrouw, hem ook gebaard Asschur, den vader van Tekóa.
25 De kinderen van Jeráhmeël nu, den eerstgeborene van Hezron, waren dezen: de eerstgeborene was Ram, daartoe Buna en Oren en Ozem en Ahía.
26 Jeráhmeël had nog een andere vrouw, welker naam was Atára; zij was de moeder van Onam.
27 En de kinderen van Ram, den eerstgeborene van Jeráhmeël, waren Maäz en Jamin en Eker.
28 En de kinderen van Onam waren Sammai en Jada. En de kinderen van Sammai: Nadab en Abísur.
29 De naam nu der huisvrouw van Abísur was Abiháïl; die baarde hem Achban en Molid.
30 En de kinderen van Nadab waren Seled en Appáïm; en Seled stierf zonder kinderen.
31 En de kinderen van Appáïm waren Jiseï; en de kinderen van Jiseï waren Sesan, en de kinderen van Sesan, Achlai.
32 En de kinderen van Jada, den broeder van Sammai, waren Jether en Jónathan; en Jether is gestorven zonder kinderen.
33 De kinderen van Jónathan nu waren Peleth en Zaza. Dit waren de kinderen van Jeráhmeël.
34 En Sesan had geen zonen, maar dochters. En Sesan had een Egyptischen knecht, wiens naam was Jarha.
35 Sesan nu gaf zijn dochter aan zijn knecht Jarha tot een vrouw; en zij baarde hem Attai.
36 Attai nu gewon Nathan, en Nathan gewon Zabad,
37 En Zabad gewon Eflal, en Eflal gewon Obed,
38 En Obed gewon Jehu, en Jehu gewon Azária,
39 En Azária gewon Helez, en Helez gewon Elása,
40 En Elása gewon Sismai, en Sismai gewon Sallum,
41 En Sallum gewon Jekámja, en Jekámja gewon Elisáma.
42 De kinderen van Kaleb nu, den broeder van Jeráhmeël, zijn Mesa, zijn eerstgeborene (die is de vader van Zif), en de kinderen van Marésa, den vader van Hebron.
43 De kinderen van Hebron nu waren Korach en Tappûah en Rekem en Sema.
44 Sema nu gewon Raham, den vader van Jórkeam, en Rekem gewon Sammai.
45 De kinderen van Sammai nu waren Maon; en Maon was de vader van Beth-Zur.
46 En Efa, het bijwijf van Kaleb, baarde Haran en Moza en Gazez; en Haran gewon Gazez.
47 De kinderen van Jochdai nu waren Regem en Jotham en Gesan en Pelet en Efa en Saäf.
48 Uit het bijwijf Máächa gewon Kaleb Seber en Tirhana.
49 En de huisvrouw van Saäf, den vader van Madmánna, baarde Seva, den vader van Machbéna en den vader van Gíbea; en de dochter van Kaleb was Achsa.
50 Dit waren de kinderen van Kaleb, den zoon van Hur, den eerstgeborene van Efratha: Sobal, de vader van Kirjath-Jeárim,
51 Salma, de vader der Bethlehemieten, Haref, de vader van Beth-Gader.
52 De kinderen van Sobal, den vader van Kirjath-Jeárim, waren Haroë en Hazi-hammenúchoth.
53 En de geslachten van Kirjath-Jeárim waren de Jithrieten en de Futieten en de Sumathieten en de Misraïeten; van dezen zijn uitgegaan de Zorathieten en de Esthaolieten.
54 De kinderen van Salma waren de Bethlehemieten en de Netofatieten, Atroth, Beth-Joab, en de helft der Manathieten en de Zorieten.
55 En de huisgezinnen der schrijvers, die te Jabez woonden, de Tirathieten, de Simathieten, de Suchathieten; dezen zijn de Kenieten die gekomen zijn van Hammath, den vader van het huis van Rechab.

Einde 1 Kronieken 2