Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 10 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Kronieken 10

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Dood van Saul en zijn drie zonen
1 EN de Filistijnen streden tegen Israël, en de mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen, en zij vielen verslagen op het gebergte Gilbóa.
2 En de Filistijnen hielden dicht achter Saul aan en achter zijn zonen; en de Filistijnen sloegen Jónathan en Abinádab en Malchi-Sua, de zonen van Saul.
3 En de strijd werd zwaar tegen Saul, en de schutters met de bogen troffen hem aan; en hij vreesde zeer voor de schutters.
4 Toen zeide Saul tot zijn wapendrager: Trek uw zwaard uit en doorsteek mij daarmede, dat misschien deze onbesnedenen niet komen en met mij den spot drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul het zwaard en viel daarin.
5 Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, zo viel hij ook in het zwaard en stierf.
6 Alzo stierf Saul en zijn drie zonen; ook zijn ganse huis is tegelijk gestorven.
7 Als al de mannen Israëls die in het dal waren, zagen dat zij gevloden waren en dat Saul en zijn zonen dood waren, zo verlieten zij hun steden en zij vloden. Toen kwamen de Filistijnen en woonden daarin.
8 Het geschiedde nu des anderen daags, als de Filistijnen kwamen om de verslagenen te plunderen, zo vonden zij Saul en zijn zonen liggende op het gebergte Gilbóa.
9 En zij plunderden hem, en zij namen zijn hoofd en zijn wapenen; en zij zonden ze in der Filistijnen land rondom, om dit te boodschappen aan hun afgoden en aan het volk.
10 aEn zij legden zijn wapenen in het huis huns gods; en zijn hoofd hechtten zij in het huis van Dagon. a 1 Sam. 31:10. verwijsteksten
11 Als geheel Jabes in Gilead hoorde alles wat de Filistijnen Saul gedaan hadden,
12 Zo maakten zich alle strijdbare mannen op en zij namen het lichaam van Saul en de lichamen zijner zonen en zij brachten ze te Jabes; en zij begroeven hun beenderen onder een eikenboom te Jabes en zij vastten zeven dagen.
13 Alzo stierf Saul in zijn overtreding waarmede hij overtreden had tegen den HEERE, tegen het woord des HEEREN, hetwelk hij niet gehouden had; en ook bomdat hij de waarzegster gevraagd had, haar zoekende, b 1 Sam. 28:8. verwijsteksten
14 En den HEERE niet gezocht had; daarom doodde Hij hem, en keerde het koninkrijk tot David, den zoon van Isaï.

Einde 1 Kronieken 10