Statenvertaling.nl

sample header image

2 Koningen 15 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Koningen 15

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Azária koning van Juda
1 IN het zeven en twintigste jaar van Jeróbeam, den koning van Israël, werd akoning: Azária, de zoon van Amázia, den koning van Juda. a 2 Kon. 14:21. 2 Kron. 26:3. verwijsteksten
2 Hij was bzestien jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde twee en vijftig jaar te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was cJechólia, van Jeruzalem. b 2 Kron. 26:1, 3. c 2 Kron. 26:3. verwijsteksten
3 En hij deed wat recht was in de ogen des HEEREN, naar al wat zijn vader Amázia gedaan had.
4 Alleenlijk werden de hoogten niet weggenomen; het volk offerde en rookte nog op de hoogten.
5 En de HEERE plaagde den koning, dat hij melaats werd tot den dag zijns doods, en hij woonde in een afgezonderd huis; doch Jotham, des konings zoon, was over het huis, richtende het volk des lands.
6 Het overige nu der geschiedenissen van Azária, en al wat hij gedaan heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda?
7 En Azária ontsliep met zijn vaderen en zij begroeven hem bij zijn vaderen in de stad Davids; en zijn zoon Jotham werd koning in zijn plaats.
 
Zacharía koning van Israël
8 In het acht en dertigste jaar van Azária, den koning van Juda, regeerde Zacharía, de zoon van Jeróbeam, over Israël te Samaría, zes maanden.
9 En hij deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN, gelijk als zijn vaderen gedaan hadden; hij week niet af van de zonden van Jeróbeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed.
10 En Sallum, de zoon van Jabes, maakte een verbintenis tegen hem en sloeg hem voor het volk en doodde hem; en hij werd koning in zijn plaats.
11 Het overige nu der geschiedenissen van Zacharía, zie, dat is geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël.
12 Dit was het woord des HEEREN ddat Hij gesproken had tot Jehu, zeggende: U zullen zonen van het vierde gelid op den troon van Israël zitten. En het is alzo geschied. d 2 Kon. 10:30. verwijsteksten
 
Sallum koning van Israël
13 Sallum, de zoon van Jabes, werd koning in het negen en dertigste jaar van Uzzia, den koning van Juda; en hij regeerde een volle maand te Samaría.
14 Want Menahem, de zoon van Gadi, toog op van Tirza en kwam te Samaría en sloeg Sallum, den zoon van Jabes, te Samaría, en doodde hem en werd koning in zijn plaats.
15 Het overige nu der geschiedenissen van Sallum, en zijn verbintenis die hij maakte, zie, die zijn geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël.
16 Toen sloeg Menahem Tifsah met allen die daarin waren, ook haar landpalen, van Tirza af; omdat men niet voor hem had opengedaan, zo sloeg hij hen. Al haar bevruchte vrouwen hieuw hij in stukken.
 
Menahem koning van Israël
17 In het negen en dertigste jaar van Azária, den koning van Juda, werd Menahem, de zoon van Gadi, koning over Israël en regeerde tien jaar te Samaría.
18 En hij deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week al zijn dagen niet af van de zonden van Jeróbeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed.
19 eToen kwam Pul, de koning van Assyrië, tegen het land; en Menahem gaf aan Pul duizend talenten zilver, opdat zijn hand met hem zou zijn om het koninkrijk in zijn hand te sterken. e 1 Kron. 5:26. verwijsteksten
20 Menahem nu bracht dit geld op van Israël, van alle geweldigen van vermogen, om den koning van Assyrië te geven, voor elken man vijftig zilveren sikkelen; alzo keerde de koning van Assyrië weder en bleef daar niet in het land.
21 Het overige nu der geschiedenissen van Menahem, en al wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël?
22 Daarna ontsliep Menahem met zijn vaderen; en zijn zoon Pekáhia werd koning in zijn plaats.
 
Pekáhia koning van Israël
23 In het vijftigste jaar van Azária, den koning van Juda, werd Pekáhia, de zoon van Menahem, koning over Israël en regeerde twee jaar te Samaría.
24 En hij deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet af van de zonden van Jeróbeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed.
25 En Pekah, de zoon van Remália, zijn hoofdman, maakte een verbintenis tegen hem en sloeg hem te Samaría in het paleis van het huis des konings, met Argob en met Arjé, en met hem vijftig mannen van de kinderen der Gileadieten; alzo doodde hij hem en werd koning in zijn plaats.
26 Het overige nu der geschiedenissen van Pekáhia, en al wat hij gedaan heeft, zie, dat is geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël.
 
Pekah koning van Israël
27 In het twee en vijftigste jaar van Azária, den koning van Juda, werd Pekah, de zoon van Remália, koning over Israël en regeerde twintig jaar te Samaría.
28 En hij deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet af van de zonden van Jeróbeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed.
29 In de dagen van Pekah, den koning van Israël, kwam Tiglath-Piléser, de koning van Assyrië, en fnam Ijon in en Abel-Beth-Máächa en Janóach en Kedes en Hazor, en Gilead en Galiléa, het ganse land van Naftali; en hij voerde hen weg naar Assyrië. f Jes. 8:23. verwijsteksten
30 En Hoséa, de zoon van Ela, maakte een verbintenis tegen Pekah, den zoon van Remália, en sloeg hem en doodde hem en werd koning in zijn plaats, in het twintigste jaar van Jotham, den zoon van Uzzia.
31 Het overige nu der geschiedenissen van Pekah, en al wat hij gedaan heeft, zie, dat is geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël.
 
Jotham koning van Juda
32 In het tweede jaar van Pekah, den zoon van Remália, den koning van Israël, gwerd Jotham koning, de zoon van Uzzia, koning van Juda. g 2 Kron. 27:1, enz. verwijsteksten
33 hVijf en twintig jaar was hij oud als hij koning werd, en regeerde zestien jaar te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jerûsa, de dochter van Zadok. h 2 Kron. 27:1, enz. verwijsteksten
34 En hij deed wat recht was in de ogen des HEEREN; naar alles wat zijn vader Uzzia gedaan had, deed hij.
35 Alleenlijk werden de hoogten niet weggenomen; het volk offerde en rookte nog op de hoogten. Dezelve bouwde de Hoge poort aan het huis des HEEREN.
36 Het overige nu der geschiedenissen van Jotham, en al wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda?
37 In die dagen begon de HEERE in Juda ite zenden Rezin, den koning van Syrië, en Pekah, den zoon van Remália. i 2 Kon. 16:5. Jes. 7:1. verwijsteksten
38 En Jotham ontsliep met zijn vaderen en werd begraven bij zijn vaderen in de stad van zijn vader David; en zijn zoon Achaz werd koning in zijn plaats.

Einde 2 Koningen 15