Statenvertaling.nl

sample header image

1 Koningen 11 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Koningen 11

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Sálomo’s vrouwen en afgoderij
1 EN de koning Sálomo had avele vreemde vrouwen lief, en dat benevens de dochter van Farao: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische; a Deut. 17:17. verwijsteksten
2 Van die volken waarvan de HEERE gezegd had tot de kinderen Israëls: bGijlieden zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet inkomen; zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen; aan dezen hing Sálomo met liefde. b Ex. 34:16. Deut. 7:3. verwijsteksten
3 En hij had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen, en driehonderd bijwijven; en zijn vrouwen neigden zijn hart.
4 Want het geschiedde in den tijd van Sálomo’s ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden; dat zijn hart niet volkomen met den HEERE zijn God was, gelijk het hart van zijn vader David.
5 Want Sálomo wandelde cAstoreth, den god der Sidoniërs, na, en Milcom, het verfoeisel der Ammonieten. c Richt. 2:13. 2 Kon. 23:13. verwijsteksten
6 Alzo deed Sálomo wat kwaad was in de ogen des HEEREN, en volhardde niet den HEERE te volgen, gelijk zijn vader David.
7 dToen bouwde Sálomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, op den berg die vóór Jeruzalem is, en voor Molech, het verfoeisel der kinderen Ammons. d 2 Kon. 23:13. verwijsteksten
8 En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die aan haar goden rookten en offerden.
 
Strafaankondiging
9 Daarom vertoornde Zich de HEERE tegen Sálomo, omdat hij zijn hart geneigd had van den HEERE, den God Israëls, eDie hem tweemaal verschenen was, e 1 Kon. 3:5; 9:2. verwijsteksten
10 fEn hem van deze zaak geboden had, dat hij andere goden niet zou nawandelen; doch hij hield niet wat de HEERE geboden had. f 1 Kon. 6:12. verwijsteksten
11 Daarom zeide de HEERE tot Sálomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u geboden heb; gIk zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelve uw knecht geven. g 1 Kon. 12:15. verwijsteksten
12 In uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uws vaders Davids wil; van de hand uws zoons zal Ik het scheuren.
13 Doch Ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren; één stam zal Ik uw zoon geven; om Mijns knechts Davids wil en om Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb.
 
Verzet van Hadad en Rezon
14 Zo verwekte de HEERE Sálomo een tegenpartijder, Hadad, den Edomiet; hij was van des konings zaad in Edom.
15 Want hhet was geschied als David in Edom was, toen Joab, de krijgsoverste, optoog om de verslagenen te begraven, dat hij al wat mannelijk was in Edom sloeg. h 2 Sam. 8:14. 1 Kron. 18:12, 13. verwijsteksten
16 (Want Joab bleef aldaar zes maanden, met het ganse Israël, totdat hij al wat mannelijk was in Edom uitgeroeid had.)
17 Doch Hadad was ontvloden, hij en enige Edomitische mannen uit zijns vaders knechten met hem, om in Egypte te komen; Hadad nu was een klein jonksken.
18 En zij maakten zich op van Midian en kwamen te Paran; en namen met zich mannen van Paran, en kwamen in Egypte tot Farao, den koning van Egypte, die hem een huis gaf en hem voeding toezegde en hem een land gaf;
19 En Hadad vond grote genade in de ogen van Farao, zodat hij hem tot een vrouw gaf de zuster zijner huisvrouw, de zuster van Táchpenes, de koningin.
20 En de zuster van Táchpenes baarde hem zijn zoon Genúbath, denwelken Táchpenes optoog in Farao’s huis; zodat Genúbath in Farao’s huis was onder Farao’s zonen.
21 Toen nu Hadad in Egypte hoorde dat David met zijn vaderen ontslapen, en dat Joab, de krijgsoverste, dood was, zeide Hadad tot Farao: Laat mij gaan, dat ik in mijn land trekke.
22 Doch Farao zeide tot hem: Maar wat ontbreekt u bij mij, dat, zie, gij in uw land zoekt te trekken? En hij zeide: Niets, maar laat mij evenwel gaan.
23 iOok verwekte hem God een wederpartijder, Rezon, den zoon van Eljáda, die gevloden was van zijn heer Hadad-ézer, den koning van Zoba, i 2 Sam. 8:3; 10:18. verwijsteksten
24 Tegen welken hij ook mannen vergaderd had, en werd overste ener bende, kals David die doodde; en getrokken zijnde naar Damascus, woonden zij aldaar en regeerden in Damascus. k 2 Sam. 8:3. verwijsteksten
25 En hij was Israëls tegenpartijder al de dagen van Sálomo, en dat benevens het kwaad dat Hadad deed; want hij had een afkeer van Israël, en hij regeerde over Syrië.
 
Ahía’s profetie voor Jeróbeam
26 Daartoe lJeróbeam, de zoon van Nebat, een Efrathiet van Zeréda, Sálomo’s knecht (wiens moeders naam was Zerúa, een weduwvrouw), hief ook de hand op tegen den koning. l 2 Kron. 13:6. verwijsteksten
27 Dit nu is de zaak waarom hij de hand tegen den koning ophief: Sálomo bouwde Millo en sloot de breuk der stad van zijn vader David toe.
28 En de man Jeróbeam was een dapper held. Toen Sálomo dezen jongeling zag dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al den last van het huis van Jozef.
29 Het geschiedde nu te dien tijde, als Jeróbeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahía, de Siloniet, hem op den weg vond, en hij zich een nieuw kleed aangedaan had, en zij beiden alleen op het veld waren,
30 Zo vatte Ahía dat nieuwe kleed dat aan hem was, en scheurde het in twaalf stukken.
31 En hij zeide tot Jeróbeam: Neem u tien stukken; want alzo zegt de HEERE, de God Israëls: mZie, Ik zal het koninkrijk van de hand van Sálomo scheuren en u tien stammen geven. m 1 Sam. 15:28. verwijsteksten
32 Maar één stam zal hij hebben, om Mijns knechts Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die Ik verkoren heb uit alle stammen Israëls.
33 Daarom dat zij Mij verlaten en zich nedergebogen hebben voor Astoreth, den god der Sidoniërs, Kamos, den god der Moabieten, en Milcom, den god der kinderen Ammons; en niet gewandeld hebben in Mijn wegen om te doen wat recht is in Mijn ogen, te weten Mijn inzettingen en Mijn rechten, gelijk zijn vader David.
34 Doch niets van dit koninkrijk zal Ik uit zijn hand nemen; maar Ik stel hem tot een vorst al de dagen zijns levens, om Mijns knechts Davids wil, dien Ik verkoren heb, die Mijn geboden en Mijn inzettingen gehouden heeft.
35 Maar uit de hand zijns zoons zal Ik het koninkrijk nemen, en Ik zal u daarvan tien stammen geven.
36 En zijn zoon zal Ik één stam geven; nopdat Mijn knecht David altijd een lamp voor Mijn aangezicht hebbe in Jeruzalem, de stad die Ik Mij verkoren heb om Mijn Naam daar te stellen. n 1 Kon. 15:4. Ps. 132:17. verwijsteksten
37 Zo zal Ik u nemen, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren; en gij zult koning zijn over Israël.
38 En het zal geschieden, zo gij horen zult al wat Ik u zal gebieden, en in Mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in Mijn ogen is, houdende Mijn inzettingen en Mijn geboden, gelijk als Mijn knecht David gedaan heeft, dat Ik met u zal zijn, en u een bestendig huis bouwen, gelijk als Ik David gebouwd heb, en zal u Israël geven.
39 En Ik zal deswege het zaad Davids verootmoedigen, nochtans niet altijd.
40 Daarom zocht Sálomo Jeróbeam te doden; maar Jeróbeam maakte zich op en vlood in Egypte, tot Sisak, den koning van Egypte, en was in Egypte, totdat Sálomo stierf.
 
Sálomo sterft
41 Het ooverige nu der geschiedenissen van Sálomo, en al wat hij gedaan heeft, en zijn wijsheid, is dat niet geschreven in het boek der geschiedenissen van Sálomo? o 2 Kron. 9:29. verwijsteksten
42 De tijd nu dien Sálomo te Jeruzalem over het ganse Israël regeerde, pwas veertig jaar. p 2 Kron. 9:30. verwijsteksten
43 Daarna ontsliep Sálomo met zijn vaderen en werd begraven in de stad van zijn vader David; en Rehábeam, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.

Einde 1 Koningen 11