Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 7 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Genesis 7

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

God beveelt Noach met zijn huisgezin te gaan in de ark, vs. 1. Van allerlei reine en onreine gedierten zeker getal tot zich te nemen, 2. Noach verricht alles naar Gods bevel, 5. De zondvloed begint, met openbarsting van de fonteinen des groten afgronds van onderen en een gedurigen plasregen van boven, 10. De wateren wassen honderd en vijftig dagen, bedekken de bergen, en al wat leven heeft op aarde, vergaat, 17.
 
De zondvloed
1 DAARNA zeide de HEERE tot aNoach: Ga gij en uw ganse 1huis in de ark; want bu heb Ik gezien rechtvaardig 2voor Mijn aangezicht in dit 3geslacht.
a 2 Petr. 2:5. verwijsteksten
1 Dat is, huisgezin. Alzo Gen. 17:12; 24:2; 39:11. Ex. 1:1. Spr. 31:27. Hand. 16:15, enz. verwijsteksten
b Gen. 6:9. verwijsteksten
2 Dat is, niet alleen uitwendiglijk, in schijn en in den mond, maar ook inwendiglijk, in waarheid en in de daad, en dat door het geloof in het beloofde Zaad en de heiligmaking des Geestes. Alzo Luk. 1:6. verwijsteksten
3 Zie Gen. 6 op vers 9. verwijsteksten
 
2 cVan alle 4rein vee zult gij tot u nemen 5zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van het vee dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje.
c Leviticus 11. verwijsteksten
4 Rein ten aanzien van Gods ordinantie door dewelke Hij deze beesten van andere had afgezonderd tot offerande en der mensen spijze; waarvan Hij Zijn wil den voorvaderen wel geopenbaard had, maar naderhand door Mozes volkomenlijk verklaard heeft. Zie Lev. 11:2. verwijsteksten
5 Hebr. zeven, zeven, als ook in het volgende, dat is, van elke soort drie paar, en één overtollig, ter offerande na den zondvloed. De Hebreeën stellen dikwijls een woord of meer tweemaal, als zij verdeling willen maken. Zie Gen. 32:16. Num. 7:11; 29:10. Mark. 6:39, enz. verwijsteksten
 
3 Ook van het 6gevogelte des hemels zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden 7op de ganse aarde.
6 Te weten van het reine, als vers 2. verwijsteksten
7 Hebr. op het aangezicht der ganse aarde, en zo in het volgende.
 
4 Want 8over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem verdelgen 9al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb.
8 Dat is, na of tegen den uitgang van zeven dagen.
9 Alle levend wezen, te weten, dat om in het leven te blijven, op de aarde verblijven moet, en zich door de kracht der ziel die erin is, als overeind zet, gelijk daarentegen een dood lichaam nederligt. Zie vers 23. verwijsteksten
 
5 dEn Noach deed, naar al wat de HEERE hem geboden had.
d Gen. 6:22. verwijsteksten
 
6 Noach nu was 10zeshonderd jaar oud als de vloed der wateren op de aarde was.
10 Hebr. een zoon van zeshonderd jaar; alzo Gen. 5:32, enz. verwijsteksten
 
7 Zo eging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, 11vanwege de wateren des vloeds.
e Matth. 24:38. Luk. 17:27. 1 Petr. 3:20. verwijsteksten
11 Hebr. van het aangezicht der wateren, of voor, enz., dat is, om de wateren van den vloed te ontgaan.
 
8 Van het reine vee, en van het vee dat niet rein was, en van het gevogelte en al wat op den aardbodem kruipt,
9 12Kwamen er 13twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had.
12 Zie Gen. 6:20. verwijsteksten
13 Zie op vers 2. verwijsteksten
 
10 En het geschiedde 14na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde 15waren.
14 Zie vers 4. verwijsteksten
15 Dat is, kwamen of vielen.
 
11 16In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, 17in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelven dag zijn alle fonteinen des 18groten afgronds opengebroken en de 19sluizen des hemels geopend.
16 Alzo vers 6. Dit was het jaar 1656 na de schepping der wereld. verwijsteksten
17 Welke deze geweest is, daarvan is tweeërlei gevoelen, omdat de Hebreeën het jaar op tweeërlei wijze begonnen zijn: in heilige zaken van de maand Nisan, ten meesten dele overeenkomende met onzen maart, als de dagen en nachten even lang zijn; in burgerlijke zaken met de maand Tisri, vallende meest in september, wanneer wederom de dagen en nachten even lang zijn. Van welk jaar deze tweede maand te verstaan is, laten wij in het oordeel van den verstandigen lezer.
18 Dat is, der diepe wateren, besloten in de holligheden der aarde, waaruit alle fonteinen, rivieren, stromen en watervloeden voortkomen.
19 Of: vensters. Alzo worden de regenwolken genoemd, hier en Gen. 8:2. 2 Kon. 7:2, 19. Jes. 24:18. Mal. 3:10. verwijsteksten
 
12 En een plasregen was op de aarde, 20veertig dagen en veertig nachten.
20 Dit is de vervulling van het dreigement uitgesproken vers 4. verwijsteksten
 
13 Even 21op dienzelven dag ging Noach, en Sem en Cham en 22Jafeth, Noachs zonen, desgelijks Noachs huisvrouw en de drie vrouwen zijner zonen met hen in de ark;
21 Hebr. in of op het been, of het wezen van dien dag. Alzo Gen. 17:26. Zie Ez. 2 op vers 3. verwijsteksten
22 Hebr. Jefeth.
 
14 Zij, en 23al het gedierte naar zijn aard en al het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, naar zijn aard, en al 24het gevogelte naar zijn aard, alle vogelken van 25allerlei vleugel.
23 Dat is, allerlei; gelijk ook in het volgende en elders meer. Versta dan niet elk bijzonder gedierte, maar van al de soorten der gedierten hier vermeld een zeker getal, tevoren uitgedrukt vers 2. verwijsteksten
24 Het Hebreeuwse woord betekent in het gemeen allerlei vogel, maar hier eigenlijk grote en zware vogels, omdat het gesteld wordt bij een ander woord, hetwelk meest kleine vogels betekent. Vgl. Lev. 14 op vers 4. verwijsteksten
25 Hebr. allen.
 
15 En van alle vlees, waarin 26een geest des levens was, kwamen er 27twee en twee tot Noach in de ark.
26 Zie Gen. 6:17. verwijsteksten
27 Hebr. twee twee. Zie vss. 2, 9. verwijsteksten
 
16 En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. 28En de HEERE sloot achter hem toe.
28 Hoewel Noach de ark vanbinnen heeft mogen sluiten, nochtans beduidt dit een bijzondere toesluiting en verzekering der ark, gedaan door God, óf zonder middel, óf door den dienst der engelen.
 
17 En die 29vloed was 30veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.
29 Versta dit niet van het geweld en de overhand der wateren, die honderd en vijftig dagen duurde, vers 24, maar van den regen waarvan gemeld is vss. 4, 12. verwijsteksten
30 Te weten natuurlijke dagen, bestaande uit vier en twintig uren, dat is, uit een dag en nacht, vss. 4, 12. verwijsteksten
 
18 En de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde; en de ark ging 31op de wateren.
31 Hebr. op het aangezicht der wateren.
 
19 En de wateren namen 32gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden.
32 Hebr. zeer zeer.
 
20 Vijftien ellen 33omhoog namen de wateren de overhand; en de bergen werden bedekt.
33 Boven de bergen.
 
21 fEn alle vlees dat zich op de aarde roerde, 34gaf den geest, van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van al het kruipend gedierte, dat op de aarde kroop, en alle mens.
f Luk. 17:27. verwijsteksten
34 Volgens het voorgegaan dreigement Gods, Gen. 6:13 en van dit hoofdstuk vers 4. verwijsteksten
 
22 35Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het 36droge was, is gestorven.
35 Vgl. hiermede Gen. 6 de aant. op vers 17. verwijsteksten
36 Aldus worden klaarlijk de vissen uitgesloten. Vgl. hiermede vers 21. verwijsteksten
 
23 Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op 37den aardbodem was, van den mens af tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels, en zij werden verdelgd van de aarde. gDoch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was.
37 Hebr. op het aangezicht des aardbodems.
g 2 Petr. 2:5. verwijsteksten
 
24 En de wateren hadden de overhand boven de aarde, 38honderd en vijftig dagen.
38 Hieronder zijn begrepen de dagen van den regen, dewelke waren veertig dagen. Zie vers 17. verwijsteksten

Einde Genesis 7