Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 33 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Genesis 33

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Jakob, orde gesteld hebbende op het trekken van zijn vrouwen en kinderen, gaat zijn broeder tegemoet, vs. 1, enz. Die hem, mitsgaders zijn vrouwen en kinderen zeer wel bejegent, 4. En neemt na vriendelijke rede en wederrede Jakobs geschenken aan; scheiden alzo vredelijk van elkander, 8. Jakob komt te Sukkoth, en vandaar tot Sichem, alwaar hij zijn tenten opslaat, en den Heere een altaar bouwt, 17.
 
Ontmoeting met Ezau
1 EN Jakob hief zijn ogen op en zag, en zie, Ezau kwam, en vierhonderd mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden.
2 En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan, en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, 1maar Rachel en Jozef de achterste.
1 Hij zet de liefsten in het achterste en zekerste, opdat zij, zo de voorsten verslagen werden, nog enigszins ontkomen mochten. Zie Gen. 32:7, 8. verwijsteksten
 
3 En hij ging voorbij hun aangezicht heen; en 2hij boog zich 3zeven malen ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam.
2 Zie Gen. 18 op vers 2. verwijsteksten
3 Dat is, dikwijls, een zeker getal voor een onzeker. Zie Lev. 26 op vers 8. verwijsteksten
 
4 Toen liep Ezau hem tegemoet, en nam hem in den arm en viel hem aan den hals en 4kuste hem; en 5zij weenden.
4 Zie Gen. 29 op vers 11. verwijsteksten
5 Dit is dikwijls geschied in het ontmoeten van vrienden, als hier en Gen. 29:11; 43:30; 46:29; of in het scheiden, Ruth 1:14. Hand. 20:37. verwijsteksten
 
5 Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen, en zeide: Wie zijn dezen bij u? En hij zeide: De kinderen die God uw knecht genadiglijk verleend heeft.
6 Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder.
7 En Lea trad ook toe met haar kinderen, en zij bogen zich neder; en daarna 6trad Jozef toe, en Rachel, en bogen zich neder.
6 Anders: hij werd genaderd, of geheten te naderen, alzo hij te dezen tijde maar omtrent zes jaren oud was.
 
8 En hij zeide: 7Voor wien is u al dit heir dat ik ontmoet heb? En hij zeide: Om genade te vinden in de ogen mijns heren.
7 Of: Wat is u al dit heir? Dat is, waartoe zal dat dienen? Wat meent gij daarmede? Hij had zonder twijfel dit wel verstaan uit de knechten die de kudde leidden, maar hij zocht gelegenheid uit Jakobs antwoord, om zijn geschenken beleefdelijk te weigeren.
 
9 Maar Ezau zeide: 8Ik heb veel; mijn broeder, 9het zij uwe wat gij hebt.
8 Dat is, ik heb daarvan genoeg. Hier zien wij vervuld de beloften Gods Gen. 27:39. verwijsteksten
9 Dat is, behoud voor u wat gij hebt.
 
10 Toen zeide Jakob: Och neen, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand; daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, 10als had ik Gods aangezicht gezien, 11en gij welgevallen aan mij genomen hebt.
10 Alsof hij zeide: Gelijk de gunst Gods den mens zeer verkwikt, alzo ben ik ook door deze uw minnelijke en vreedzame ontmoeting zeer vermaakt, houdende dezelve voor een zeker teken van Gods genade jegens mij, alsof God Zelf mij zo vriendelijk verschenen ware.
11 Anders: heb toch een welgevallen aan mij, of: zo vriendelijk hebt gij mij ontvangen.
 
11 Neem toch mijn 12zegen, die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en dewijl ik alles heb; en hij hield bij hem aan, zodat hij het nam.
12 Dat is, geschenk, hetwelk alzo genoemd wordt Joz. 15:19. 1 Sam. 25:27; 30:26. 2 Kon. 5:15. 2 Kor. 9:5, 6, omdat het bestaat uit dingen die door de milde zegening des HEEREN den mensen toegezonden worden, en met gelukwensing plegen gegeven, en met dankzegging ontvangen te worden. verwijsteksten
 
12 En 13hij zeide: Laat ons reizen en voorttrekken; en ik zal 14voor u trekken.
13 Namelijk Ezau.
14 Dat is, nevens, tegenover, met u, bezijden u, in uw gezelschap; mij naar u voegende in het reizen, al is mijn volk kloeker en frisser dan het uwe.
 
13 Maar 15hij zeide tot hem: Mijn heer weet dat deze kinderen 16teder zijn, en dat ik 17zogende schapen en koeien 18bij mij heb; indien men ze maar één dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven.
15 Namelijk Jakob.
16 Ruben, de oudste, zou te dezen tijde omtrent twaalf of dertien jaren oud kunnen zijn.
17 Anders: dragende.
18 Of: op mij, dat is, tot mijn last en zorg.
 
14 Mijn heer trekke toch voorbij, voor het aangezicht van zijn knecht; en ik zal mij op 19mijn gemak als leidsman voegen 20naar den gang van 21het werk, hetwelk voor mijn aangezicht is, en naar den gang dezer kinderen, totdat ik bij mijn heer te Seïr kome.
19 Of: zachtkens, zoetkens.
20 Hebr. naar den voet, en zo in het volgende.
21 Alzo noemt Jakob zijn vee, hetwelk gade te slaan zijn dagelijks werk was. Alzo ook Ex. 22:8; 36:6. verwijsteksten
 
15 En Ezau zeide: Laat mij toch van dit volk dat met mij is, u bijstellen. En hij zeide: Waartoe dat? 22Laat mij genade vinden in mijns heren ogen.
22 Dat is, bewijs mij deze gunst, en doe hetgeen dat ik verzoek, en stel niemand van uw volk bij mij.
 
16 Alzo keerde Ezau dien dag weder zijns weegs naar Seïr toe.
17 Maar Jakob reisde naar 23Sukkoth en bouwde een huis voor zich, en maakte hutten voor zijn vee; daarom noemde hij den naam dier plaats 24Sukkoth.
23 Dezen naam had die plaats toen nog niet, maar kreeg zij daarna, als op het einde van dit vers gezegd wordt.
24 Dat is, hutten, tenten, daken, kooien. Deze plaats was gelegen over de Jordaan, in den stam van Gad, niet ver van Pnuël. Zie Joz. 13:27. Richt. 8:5, 14, 15. Er wordt van een ander Sukkoth gesproken Ex. 12:37. verwijsteksten
 
18 aEn Jakob kwam 25behouden tot de stad 26Sichem, welke is in het land Kanaän, als hij kwam van Paddan-Aram; en hij legerde zich 27in het gezicht der stad.
a Joz. 24:32. Hand. 7:16. verwijsteksten
25 Hebr. schalem, wat anderen houden voor den naam van een stad bij de Jordaan, waaromtrent Johannes de Doper daarna gedoopt heeft; onderscheiden van een ander Salem, daarna genoemd Jeruzalem; zie Gen. 14:18. Ps. 76:3. verwijsteksten
26 Zie Gen. 12:6. verwijsteksten
27 Of: vóór aan de stad.
 
19 En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van 28Hemor, den vader van Sichem, voor honderd 29stukken geld.
28 Hebr. Chamor. Hand. 7:16 wordt hij (Grieks) Emmor genoemd. verwijsteksten
29 Genaamd lammeren, omdat de figuur van een lam daarop getekend was. Zie Joz. 24:32. Job 42:11, en vgl. Hand. 7:16. Anderen verstaan natuurlijke schapen, die hij voor dat land gegeven heeft, gelijk het ook gebruikelijk geweest is te kopen en verkopen met verwisseling van waren. verwijsteksten
 
20 En hij richtte aldaar 30een altaar op, en noemde het: 31De God Israëls is God.
30 Om dankoffer daarop te offeren, en den gehelen godsdienst te plegen, naar het voorbeeld zijner vaderen. Zie Gen. 12:7; 13:18. verwijsteksten
31 Hebr. El Elohe Israël.

Einde Genesis 33