Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 17 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Genesis 17

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De naamsverandering van Abram
1 ALS nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige; awandel voor Mijn aangezicht en zijt oprecht. a Gen. 5:22. verwijsteksten
2 En bIk zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en cIk zal u gans zeer vermenigvuldigen. b Gen. 15:18. Ex. 2:24; 6:4. Lev. 26:42. c Gen. 12:2; 13:16; 15:5. verwijsteksten
3 Toen viel Abram op zijn aangezicht; en God sprak met hem, zeggende:
4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult dtot een vader van menigte der volken worden. d Rom. 4:17. verwijsteksten
5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham, want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.
6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen; en ekoningen zullen uit u voortkomen. e Matth. 1:6, enz. verwijsteksten
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot feen eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. f Gen. 13:15. verwijsteksten
8 En gIk zal u en uw zaad na u het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. g Gen. 15:18. Deut. 1:8. verwijsteksten
 
De besnijdenis: teken des verbonds
9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij en uw zaad na u, in hun geslachten.
10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is u besneden worde.
11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en hdat zal tot een teken zijn des verbonds tussen Mij en tussen u. h Hand. 7:8. Rom. 4:11. verwijsteksten
12 Een izoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene des huizes, en de gekochte met geld van allen vreemde, dewelke niet is van uw zaad; i Lev. 12:3. Luk. 2:21. verwijsteksten
13 De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees tot een eeuwig verbond.
14 En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden: hij heeft Mijn verbond gebroken.
15 Nog zeide God tot Abraham: Gij zult den naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen; maar haar naam zal zijn Sara.
16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal; koningen der volken zullen uit haar worden.
17 Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal een die honderd jaar oud is, een kind geboren worden; en zal Sara, die negentig jaar oud is, baren?
18 En Abraham zeide tot God: Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht!
19 En God zeide: Voorwaar, kSara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem. k Gen. 18:10; 21:2. verwijsteksten
20 En aangaande Ismaël heb Ik u verhoord; zie, lIk heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal hem tot een groot volk stellen. l Gen. 16:10; 25:12, 16. verwijsteksten
21 Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten, dien u Sara mop dezen gezetten tijd in het andere jaar baren zal. m Gen. 21:2. verwijsteksten
22 En Hij eindigde met hem te spreken; en God voer op van Abraham.
23 Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham; en hij besneed het vlees hunner voorhuid, even ten zelven dage, gelijk als God met hem gesproken had.
24 En Abraham was oud negen en negentig jaar, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd.
25 En Ismaël, zijn zoon, was dertien jaar oud, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd.
26 Even op dezen zelven dag werd Abraham besneden, en Ismaël, zijn zoon.
27 En alle mannen van zijn huis, de ingeborene des huizes, en de gekochte met geld, van den vreemde af, werden met hem besneden.

Einde Genesis 17