Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Genesis 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De schepping
1 IN den abeginne schiep God den hemel en de aarde. a Job 38:4. Ps. 33:6; 89:12; 136:5. Hand. 14:15; 17:24. Hebr. 11:3. verwijsteksten
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
3 En God zeide: Daar zij licht. En daar werd licht.
4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag.
6 bEn God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren. b Ps. 33:6; 104:2; 136:5. Spr. 8:28. Jes. 42:5. Jer. 10:12; 51:15. verwijsteksten
7 En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die conder het uitspansel zijn, en tussen de wateren die dboven het uitspansel zijn. En het was alzo. c Ps. 33:7; 136:6. Spr. 8:24. d Ps. 148:4. verwijsteksten
8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag.
9 En God zeide: eDat de wateren van onder den hemel in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worde. En het was alzo. e Job 26:10; 38:8. Ps. 24:2; 33:7; 136:6. verwijsteksten
10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën. En God zag dat het goed was.
11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde. En het was alzo.
12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was.
13 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag.
14 En God zeide: fDat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. f Ps. 136:7. verwijsteksten
15 gEn dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was alzo. g Deut. 4:19. Jer. 31:35. verwijsteksten
16 God dan maakte die twee grote lichten; het grote licht tot heerschappij des daags, en het kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde,
18 En om te heersen in den dag en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was.
19 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag.
20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels.
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was.
22 En God zegende ze, zeggende: hZijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde. h Gen. 8:17. verwijsteksten
23 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag.
24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was alzo.
25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was.
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
27 En God schiep den mens inaar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem; kman en vrouw schiep Hij hen. i Gen. 5:1; 9:6. 1 Kor. 11:7. Ef. 4:24. Kol. 3:10. k Matth. 19:4. verwijsteksten
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: lWeest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. l Gen. 8:17; 9:1, 2, 7. verwijsteksten
29 En God zeide: Zie, mIk heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze. m Gen. 9:3. Ps. 104:14, 15. verwijsteksten
30 nMaar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. n Ps. 104:14. verwijsteksten
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, ohet was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. o Deut. 32:4. Mark. 7:37. verwijsteksten

Einde Genesis 1